Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde MKK Bildirimi İçin Son Günler

Dr. Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 23 Ekim 2021

2020 yılı sonunda kabul edilen 7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 486. maddesinin ikinci fıkrasına “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilir.” hükmü eklenmiştir. Böylece, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı hisse senetleri ile sahiplerine ilişkin bilgilerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. MKK Bildirimi ile kastedilen, aslında MKK bünyesinde oluşturulan Hamiline Pay Kayıt Sistemi’ne (HPKS) elektronik ortam üzerinden hamiline yazılı hisse senetleri ile bunların sahiplerinin kaydedilmesidir. 1 Nisan 2021 tarihinden sonra bastırılacak olan hamiline yazılı hisse senetleri için getirilen bu emredici kurala uymayıp MKK bildiriminde bulunmayanlara 20 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanması öngörülmektedir.

Peki, 1 Nisan 2021 tarihinden önce bastırılan hamiline yazılı hisse senetleri ile sahipleri ne olacaktır? Tabii ki, onlar da unutulmamıştır. 7262 sayılı Kanun ile TTK’ya eklenen Geçici 14’üncü madde ile 1 Nisan 2021 tarihinden önce bastırılan hamiline yazılı hisse senetlerinin ve bunların sahiplerinin de, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)’ne kaydedilmesi zorunlu tutulmuştur. Bunun için hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin ellerindeki senetlerle birlikte kendi şirketlerine başvurmaları gerekiyor. Eğer sene sonuna kadar, hamiline yazılı hisse senedi sahipleri Şirkete başvurmazlar ise bunlara; senet sahipleri şirkete başvurdukları halde şirket MKK’ya bildirimde bulunmaz ise bu durumda yönetim kurulu üyelerine 20 bin TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, genel kurula katılma, oy kullanma, kâr payı alma paya bağlı ortaklık haklarını, başvuruda bulununcaya kadar kullanamayacaklardır.

31 Aralık tarihine kadar da sayılı gün kalmıştır. Vakit göz açıp kapayıncaya kadar geçmektedir. Millet olarak işlerimizi genelde son ana bırakmayı tercih etiğimiz de bir gerçektir. Bu yüzden, bu düzenlemeden sene sonunda haberdar olacak kişilerin de bulunabileceği, kayıt işlemlerinde yoğunluk yaşanacağı, ek süre verilmesinin talep edilebileceği gibi öngörülerde bulunmak sanırım mübalağa olmayacaktır.

Ancak, TTK’nın geçici 14’üncü maddesinde ilave bir süre belirtilmediğini, bu hususta Cumhurbaşkanı Kararı ile anılan sürenin uzatılmasına dair bir yetki de tanınmadığını belirtelim. Dolayısıyla, bu konuda ancak yasal düzenleme ile süre uzatılabilir. Halihazırda da böyle bir hazırlık bulunmamaktadır. O yüzden, biz en azından işini son ana bırakmayı sevmeyen Şirketlere ve ortaklarına tavsiyede bulunalım.    

2021 yılının bitmesine yaklaşık 2 ayın kaldığı şu günlerde, 1 Nisan 2021 tarihinden önce hamiline yazılı hisse senedi bastıran şirketlerin iki yoldan birisini tercih etmeleri gerekiyor. Birincisi, yasa hükmü gereği sene sonu gelmeden MKK bildirimlerinin yapılması; diğeri ise anılan yükümlülüklerden kurtulmak adına hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hisse senetlerine dönüştürülmesidir.

Bu nedenle, hem şirket yönetimlerinin hem de ortakların, cezalı duruma düşmemek adına, sene sonunda yaşanacak yoğunluk kaynaklı sistem aksaklıklarını da dikkate alarak, tercihlerini bugünden netleştirmeleri ve gerekli işlemleri sene sonunu beklemeden yapmaları kendi menfaatlerine olacaktır.

Kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/hamiline-yazili-hisse-senetlerinde-mkk-bildirimi-icin-son-gunler/637455

Yorum bırakın

error: Content is protected !!
Scroll to Top