Arama:
Ticaret ve sanayi dünyasına ışık tutuyoruz.

Yıllara dayanan Uzmanlık Bilgi BirikimiTecrübe

Şirketler Hukuku uzmanlık gerektiren bir alandır. Dr. Soner Altaş, Şirketler Hukuku alanında birçok esere imza atmış, ticaret ve sanayi dünyasına yol göstermiştir.

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku alanındaki soru ve sorunlarınız için bize ulaşabilirsiniz.

OSB Hukuku

OSB Hukuku ülkemizde son yıllarda ivme kazanmıştır ve Dr. Soner Altaş bu alanda da birçok eser ortaya koymuştur.

Kooperatifler Hukuku

Ülkemizde konut yapı kooperatiflerinden tarım satış kooperatiflerine dair binlerce kooperatif bulunmaktadır. Dr. Altaş, kooperatiflere ilişkin de bir çok makale ve yazı kaleme almıştır.

Uzman, Profesyonel ve Özel Çözümler

Binlerce Makale Köşe YazısıGörüş

Güncel konuları ele alan, sorunları yalın bir dille çözüme kavuşturan, soruları geniş bir perspektiften cevaplayan açıklamaler ile birçok şirkete, hukukçuya ve meslek mensubuna yardımcı olduk.

Anonim Şirketler

Anonim şirketin, kuruluşundan tasfiyesine kadar aradığınız her konuda yardım eder.

Limited Şirketler

Limited şirketin kuruluşundan sona ermesine kadar her konuda yol gösterir.

Şirketler Topluluğu

Şirketler topluluğu ile ilgili raporlama, bildirim ve tescil hakkında merak edilenlere ışık tutar.

Yapı Değişiklikleri

Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeyi sadece açıklamaz, örneklerle uygulamaya döker.

OSB'ler

Yer seçiminden organlarına kadar organize sanayi bölgeleri hukuku hakkındaki konuları mercek altına alır.

Kooperatifler

Genel kurulundan konut tahsisine dair bir çok konuda ülkemiz kooperatiflerine rehberlik eder.

Blogumuz
Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde MKK Bildirimi İçin Son Günler

Dr. Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 23 Ekim 2021

2020 yılı sonunda kabul edilen 7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 486. maddesinin ikinci fıkrasına “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilir.” hükmü eklenmiştir. Böylece, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı hisse senetleri ile sahiplerine ilişkin bilgilerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. MKK Bildirimi ile kastedilen, aslında MKK bünyesinde oluşturulan Hamiline Pay Kayıt Sistemi’ne (HPKS) elektronik ortam üzerinden hamiline yazılı hisse senetleri ile bunların sahiplerinin kaydedilmesidir. 1 Nisan 2021 tarihinden sonra bastırılacak olan hamiline yazılı hisse senetleri için getirilen bu emredici kurala uymayıp MKK bildiriminde bulunmayanlara 20 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanması öngörülmektedir. Daha fazlasını oku

OSB’de Parsel Birim Fiyatı Nasıl Belirlenir? Alt ve Üst Sınırı Nedir?

 

Dr. Soner ALTAŞ

Sanayi Gazetesi, 3 Kasım 2021

Organize sanayi bölgelerinde sıklıkla uyuşmazlıklara ve şikayetlere konu olan hususların başında arsa satışları ile parsel birim fiyatları gelmektedir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (OSBK)’nun 15’inci maddesi uyarınca; arsa satışları müteşebbis heyetin belirleyeceği prensipler içerisinde yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu ile gerçekleştirilir. Maddenin ikinci fıkrasında ise parsel birim maliyeti ile fiyatının nasıl belirleneceği düzenlenmiştir. Fıkraya göre; OSB tarafından katılımcılardan talep edilecek parsel birim fiyatı, parsel birim maliyetinin % 25 fazlasını geçmeyecek şekilde belirlenmelidir. Bu oranın üzerinde birim fiyat belirlenmesi yasaya aykırılık teşkil eder. Parsel birim maliyeti ise; altyapısı tamamlanmış ve işletmeye geçmiş OSB’nin muhasebe kayıtlarındaki kamulaştırma, altyapı inşaatı, arıtma tesisi maliyeti, genel idare giderleri ve yatırım ile ilgili cari giderlerden oluşan toplam yatırım tutarının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenerek toplam sanayi alanına bölünmesiyle hesaplanır. Daha fazlasını oku

Ticari İşlerde Temerrüt Faizi

Dr. Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 6 Kasım 2021

Ülkemizde 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun yürürlüğe girene kadar, Osmanlı döneminden kalan Murabaha Nizamnamesi önemli bir rol oynamış, adi işlerde bu Nizamname hükümleri, ticari işlemlerde ise mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmıştır. Faiz hususu, aynı zamanda Türk Borçlar Kanunu’nda da düzenlenmiştir. Diğer yandan, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki ticari işlerde faiz oranının serbestçe belirlenebilmesi ilkesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da aynen muhafaza edilmiş, ayrıca yeni yasada ticari işletmeler arasında yapılan mal ve hizmet tedariki sözleşmelerinde temerrüde ve temerrüt faizine ilişkin özel düzenlemelere yer verilmiştir. Daha fazlasını oku

Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da şirketlerimizin yanındayız.

Yurt dışında şirket kuruluşundan yönetimine, vergisel konulardan yönetime dair konularda yol gösterir ve yardımcı oluruz.

error: Content is protected !!