Menü Kapat

Ana Sayfa

Yeni Çıkan Kitaplarımız

Bu eserde; Anonim Şirketler Hukukuna ilişkin temel düzeyde kaynak ihtiyacı duyan avukatlar ve şirket ilgilileri için uygulamaya dönük olarak, açıklamalı ve örnekli şekilde, yer yer konuya ilişkin yargı kararlarına da yer verilerek, anonim şirketin kuruluşundan sona ermesine, şirket organlarının çalışma usul ve esaslarından ticari defterlere ve anonim şirketlerce düzenlenmesi gereken raporlara, yapı değişiklik modelleri olan birleşme, bölünme, tür değiştirmeden hukukî ve cezaî sorumluluk hallerine, pay senedi çıkarılmasından pay devirlerine, şirketin denetiminden bilgi alma ve inceleme hakkına dair birçok konu, okuyucunun anlayacağı şekilde yalın ama ince detaylara da yer verilerek kapsamlı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır.

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatifler pay defteri tutmakla yükümlüdürler. Pay defteri, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatiflerde ortakların, anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olan bir ticari defterdir. Pay defterinin tutulmaması 73.000 TL’ye kadar adlî para cezasını gündeme getirebilir. Kitapta, sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından tutulacak pay defterine ve bu deftere kaydı gereken pay ile pay senedine dair bilinmesi gereken hususlar detaylı olarak incelenmekte ve bölüm sonlarında konuya ilişkin yüksek yargı kararlarına yer verilmektedir.

Bu eserde, ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ hükümleri ışığında hazırlanan pay defteri örneğini ve kayıt kurallarını bulabilirsiniz. Bunun yanında, anonim ve limited şirket ayrımı bazında ele alınan pay defteri kayıtlarına ilişkin uygulama örneklerinden, muhtelif durumlarda pay defterine nasıl kayıt yapılacağını aşama aşama görebilirsiniz.

error: Content is protected !!